large_img

Toetus

Projekti nimetus „Kiirkandur AS ressursitõhususe investeering“


Eesmärk: „Suurendada AS Kiirkandur tootmise ressursitõhusust ühe kaevandatava maavara ühiku kohta nii kütuse tarbimise vähendamisega kui maavara efektiivsema kasutamisega.“

Projekti tegevuskava on suunatud tootmisliini (purustus- ja sorteerimisliin) asendamisele, killustiku pesuliini lisamisele ning laaduri ja ekskavaatori soetamisele. Uus tootmisliin on kompleksne ja mobiilne. Seda on võimalik liigutada nii karjääri piires kui ka transportida erinevatesse lähedal asuvatesse karjääridesse mõistliku aja jooksul. Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmiskompleksi ressursitõhusust. Investeerimisprojekti tulemusena väheneb kulu tootmisliini kütusele ning võetakse maksimaalselt kasutusele kaevandatav tooraine, et saaks vähendada tootmisjääke ja väheväärtusliku toodangu osakaalu. Projekti tulemusena suureneb ressursiauditile tuginedes ettevõtte kaevandatud maavara sihtotstarbeline kasutus kuni 52%. Projekti maksumuseks on 1 482 451,00€, millest  Euroopa Regionaalarengu Fond toetas summaga 667 102,95 €.

Kiirkandur AS sai meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus” tegevuse „Investeeringud parimasse võimalikku ressursitõhusasse tehnoloogiasse; ressursijuhtimissüsteemide ja toetavate IT-rakenduste toetamine” raames toetust summas 667 102,95 eurot, mille abil viiakse perioodil 26.02.2018-14.12.2018 ellu projekt „Kiirkandur AS ressursitõhususe investeering“

Kiirkandur AS on asunud ellu viima projekti “Kiirkandur AS ressursitõhususe investeering“ (2014-2020.4.03.17-0124), suurendamaks ressursisäästu. Koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega kaasrahastatakse projekti Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondidest. Projekti raames viiakse läbi hange „Karjääri tootmisprotsessi mobiilsed seadmed“. Täiendava informatsiooni ja hankedokumentide saamiseks palume ühendust võtta e-posti rahel.klaas@civitta.ee teel. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 31.07.2018 kl 12.00.