large_img

Kvaliteet

Kvaliteedi-ja keskkonnapoliitika

 • Kiirkandur AS on kasumit tootev ettevõte,kelle põhitegevuseks on pae-, kruusa- ja liivakarjääride haldamine ning kes hindab reaalselt oma ressursse ja võimalusi ning leiab alati tee oma klientide ootuste täitmiseks ja ületamiseks.
 • Kiirkandur AS võtab arvesse kõiki teostatavatele töödele kehtestatud nõudeid, õigusakte, standardeid, eeskirju ning jälgib pidevalt nendele vastavust ja nende täitmist.
 • Kiirkandur AS tegevuse oluline põhimõte on säästva arengu printsiip, millega hoiab ümbritsevat keskkonda.
 • Kiirkandur AS hajutab oskuslikult oma majanduslikke riske erinevate tööde tegemisega.
 • Kiirkandur AS kasutab alati nõuetele vastavat ja keskkkonda säästvat materjali ja tehnikat, minimeerides oma tegevusest tulenevaid kahjulikke  keskkonnamõjusid.
 • Kiirkandur AS on oma klientidele ja tarnijatele usaldusväärne ja paindlikke lahendusi pakkuv partner.
 • Kiirkandur AS tagab jäätmete käitlemise keskkonnale ja inimestele ohutul viisil ning võimaluse korral taaskasutab neid.
 • Kiirkandur AS hindab oma töötajaid, suurendab nende keskkonnaalast teadlikkust, loob tingimused nende arenemiseks ja tagab nende heaolu.
 • Kiirkandur AS kogub andmeid oma tegevuse kohta ja nende läbivaatamise tulemusel leiab võimalused oma juhtimissüsteemi jätkuvaks arendamiseks ja parendamiseks.
 • Kiirkandur AS teostab toodangut vastavalt seaduseandlusele,nõuetele, normidele ja vastutab kvaliteedi eest kasutades kvaliteedi-ja keskkonnajuhtimissüsteemi.
 • Kiirkandur AS planeerib ja viib läbi oma tegevust nii, et vältida või minimeerida keskkonna saastamist.